среда, 28 апреля 2010 г.

Loodus


Ida-Virumaa on Eesti kirdepoolseim maakond, mis kolmest küljest ümbritsetud veega. Põhjast piirab maakonda Soome laht, idast Eesti-Vene piiriks olev Narva jõgi, lõunast Peipsi järv. Vaid metsade ja soode keskel kulgevalt läänepiirilt algab Lääne-Virumaa ning jupikese lõunapiiri taga Jõgevamaa.

Enne 1940. aastat moodustasid Ida- ja Lääne-Viru maakond ühtse Virumaa, Avinurme ja Lohusuu vallad olid Tartumaa osaks. Ida-Viru maakond jaguneb 16 vallaks ja 6 linnaks, millest suurimateks on Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe ning maakonnalinn Jõhvi.

Tuhandete aastate jooksul on suuremad jõed kujundanud Ida-Virumaa võitmatuna tunduvasse paekaldasse on ürgorud. Väiksemad, võitluseta alistunud, viivad oma vee merre, moodustades panga astmetel Tõrvajõe, Langevoja, Aluoja ja kõrgeima: Valaste joa. Mida kaldast kaugemale, seda rohkem võtavad võimu mõhnad ja oosid, andes maa ja selle elanikud omakorda üle soode meelevalda.

Saka-Ontika-Toila pankrannik on Balti klindi kõrgeim ja kõige pikem katkematu osa, mis kulgeb Sakalt Toila klindilaheni. Vanaaegkonna kivimite tundmaõppimisel on ta pälvinud loodusteadlaste tähelepanu juba kahe sajandi vältel, eelkõige kambriumi ja alamordoviitsiumi suurejoonelise paljandina.

Pankranniku keskmine kõrgus on üle 50 m, Ontika lähistel saavutab ta maksimumi – 55,6 m. Panga ja veepiiri vahele jääv ebatasase pinnaga väga kivine rusukalle on valdavalt kaetud lehtpuumetsaga. Siin asub ka Eesti kõrgeim, 25 meetrine Valaste juga. 1996.a. valis Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjon üldsuse ettepanekul Põhja-Eesti pankranniku looduspärandiks ja rahvuslikuks sümboliks. Samuti on maakonnas riikliku kaitse all olev pankrannik esitatud UNESCO maailmapärandi nimistusse kandmiseks.

Kurtna järvistu on Eesti suurim ja paikneb Iisaku-Illuka-Kurtna liustikutekkelise pinnavormi põhjaosas – Kurtna mõhnastikus. Ligi 30 ruutkilomeetri suurusel alal paikned 40 mitmesuguse suuruse ja sügavusega järve, väheesinevate tüüpide esindajat. Järvistut ümbritseva piirkonna looduskasutus on aastakümnete jooksul loodust oluliselt mõjutanud, viies pöördumatute muudatusteni. 1987. aastal loodi siinse looduse kaitseks maastikukaitseala.

Vaivara Sinimäed koosnevad kolmest omavahel liitunud ida-läänesuunalise orientatsiooniga vallseljakust. Nende kogupikkus on 3,4 km, põhjajalami kõrgus ligikaudu 35 m. Läänest vaadatuna on mägede absoluutseteks kõrgusteks: Tornimägi 69,9 m, Põrguhauamägi 82,3 m ja Pargimägi 84,6 m.

Oru park on Eesti üks liigirikkamaid (üle 200 puu- ja põõsaliigi) parke, mis asub Pühajõe suudmes ja on rajatud sajandivahetusel Riia Loomaaia direktori G. Kuphaldti pargiplaani alusel ja juhendamisel. Uljaste järv asub samanimelise liustikutekkelise oosi ja raba vahel 66 m kõrgusel merepinnast, keskmise sügavusega 2,5 m. Järve põhjas on rohkesti allikaid. Järv ja oos on Kiviõli ja Sonda elanikele meelispuhkekohaks.

Boroni jõe orus on säilinud üle 100-aastased puistud, kus inimene pole veel loodusele vahele astunud. ürgmetsa ilmet suurendavad veelgi 1,5 m kõrgused laanesõnajalad ning paks samblakiht puudel. Jõeorus paljanduvad kesk-devoni kivimid.

Narva kosk asub Narva jõel, kus Kreenholmi saar jagab jõe kaheks. Idapoolse joa kõrgus on 6-6,5 m, läänepoolne 3,2-6,5 m. Hüdroelektrijaama tammi tõttu on kosk suurema osa aastast veevaene. Pika ajavahemiku jooksul on Peipsi järve järk-järgulisel taandumisel selle põhjarannikule tekkinud omapärased luited. Need rannamoodustised ulatuvad ka kilomeetrite kaugusele järvest, mitmekesistades Alutaguse soid ja rabasid. Põhjakalda kaks osa – Järvevälja ja Smolnitsa luitestikud on võetud riikliku kaitse alla. Looma- ja taimeharuldusi on Ida-Virumaal hulgaliselt. Siinsed metsad on koduks lendoravatele, ilvestele, mitmetele kotkaliikidele. Taimeharuldustest nimetagem ida-võsalille, harilikku kobarpead ja villtulikat. Meie loodusmaastikud on kodukohaks paljudele käpalistele.

вторник, 27 апреля 2010 г.

Нарвская и Ивангородская крепости


Нарва - это жемчужина северо-востока Эстонии. Город является культурным и историческим центром Ида-Вирумаа.Нарва один из самых старых городов Эстонии. Город стоит на левом берегу реки Нарова (Нарва), самой полноводной реки Эстонии. Поскольку река довольно широкая(300м) и глубокая, единственное место для переправы, кроме как под Нарвой, было в Васкнарве, где река начинает свой путь из Чудского озера.Сегодня там можно увидеть развалины замка Ливонского ордена, служившего форт-постом на границе владений ордена.

С самых первых своих дней Нарва стала играть важную роль. Занимая стратегически важное, как в военном так и торговом отношении, положение, Нарва быстро набирала влияние и стала конкурентом Таллинна в торговле с Новгородом. Благодаря своему положению, город стал объектом притязаний соседних государств борющихся за влияние на Балтийском море. Значимость города подчеркивает тот факт что в XVII в. в период шведского господства, шведское правительство планировало сделать Нарву второй столицей Швеции. Расположенная на вершине крутого берега реки Наровы крепость Германа неоднократно подвергалась нападениям, пожарам, разрушениям но всегда востонавливалась и расширялась. Сегодня можно посетить как саму крепость так и замок крепости, где расположен музей.

Архитектура старой Нарвы сильно пострадала во Второй мировой войне, однако и сегодня Нарва остается одним из красивейших городов Эстонии.

Eesti Vabariigi arengulugu aastatel 1918–1940

Iseseisvuse toonud olud

Eeldused Eesti rahvusriigi tekkeks kujunesid aastakümneid enne, kui astuti esimesed praktilised sammud omariikluse suunas. Ida- ja Kesk-Euroopas tooni andnud rahvusliku eneseteadvustamise taustal jõuti 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses vaimselt ärkamiselt tõsisemate poliitiliste nõudmisteni. Ilukirjanduses võeti juba üles ka iseseisva Eesti riigi idee, kuid ühiskonnas laiemalt nähti sellistes mõtetes kauget unistust, millele tõsisemat tähelepanu pöörata ei peetud esialgu mõistlikuks.Tingimused unistuse täitumiseks ei olnud ka eriti soodsad: kuni 1917. aasta kevadeni ei elanud eestlased veel ühtsetes piirideski, jagunedes oma asualaga Vene impeeriumi kolme kubermangu vahel. Siiski hakkas rahvuslik ühtekuuluvustunne juba 19. sajandi lõpul ületama tsaaririigi sisemisi haldus- ning võimkonnapiire. Varakult kasvas kubermangupiiridest üle eestlaste jaoks tohutu tähtsusega kodanikualgatuslik ühistegevus, eeskätt järjest laienev ja hoogustuv seltsiliikumine. Samal ajal üritas Vene impeeriumi kiirelt laienenud võimuaparaat riigistruktuuride mõju vähenemist igal moel piirata. Muu hulgas üritati ohjeldada äärealade rahvuslust rahvuslaste endi meetodeid kasutades — väljapääsu otsiti rangelt tsentraliseeritud riiki ja väikerahvaste tasalülitamist taotleva suurvene šovinismi agarast toetamisest. Ent ettearvatult andsid ulatuslikud venestamiskampaaniad, õigeusu kiriku mõju tugevdamine ja riiki koos hoidva isevalitsuse ülistamine soovitule vastupidise tulemuse — äärealade rahvaste üha kasvava soovi sellest kõigest eemalduda.
Eestlastele oli seejuures ahvatlevaks eeskujuks teisel pool Soome lahte elav lähim sugulasrahvas — soomlased. Soome oli muust Venemaast tollipiiriga eraldatuna nautinud ulatuslikku autonoomiat ja saanud valmistuda iseseisvaks eluks ligi saja aasta jooksul. Soome riik oli 20. sajandi alguses praktiliselt valmis, iseseisvumise järel tuli kujundada välja vaid oma kaitse- ja välispoliitika, ent neilgi aladel oli tehtud hulk eeltööd.Neis tingimustes polnud soomlaste otsus iseseisvumiseks põhimõtteliselt raske — kindlasti märgatavalt kergem kui eestlastel. Teiselt poolt lahte saadud otsese poliitilise, kultuurilise ja majandusliku toetuse kõrval ei olnud Eesti autonoomia-liikumise juhtide jaoks sugugi väheoluline ka teadmine, et juhul, kui olukord Eestis kohati ohtlikult tuliseks muutus, võis Soomest leida ka varjupaika või pääsu välismaale.Erinevalt soomlastest pidid eestlased läbima pika arengutee autonoomia laiendamise nõudest kuni oma riigi loomiseni vähem kui aastaga. Sealjuures oli mõningane administreerimiskogemus olemas vaid käputäiel eesti poliitikutel, kes olid suutnud enne maailmasõda läbi lüüa linnade omavalitsuskogude valimistel. Poliitilise tegevusega said üksikud eestlased lähemalt tuttavaks ka Vene Riigiduuma valimiskampaania ja esinduskogu lühiajalise tegevuse ajal. Omariikluse põhilised alused tuli aga alles luua.